عنوان
تحليل عوامل جامعه شناختي الگوي سبک زندگي اسلامي- ايراني شهروندان گرگاني
نویسنده (گان)
احمدي,اعظم;شربتيان,محمد حسن
چکیده مقاله
هدف اصلي اين پژوهش، تحليل و تاثير عوامل جامعه شناختي بر شاخص هاي سبک زندگي اسلامي- ايراني شهروندان گرگاني است. چارچوب نظري تحقيق بر اساس تلفيق آراء جامعه شناختي بورديو و منابع اسلامي تدوين شده است، اين پژوهش يک مطالعه توصيفي–پيمايشي است، نمونه گيري به روش خوشه اي بوده جامعه آماري شهروندان 15 تا 64 سال شهر گرگان مي باشد که با فرمول کوکران تعداد 400 نمونه به دست آمد. فرض براين است عوامل مانند سن، تحصيلات، پايگاه اقتصادي – اجتماعي، مصرف رسانه و دينداري با سبک زندگي اسلامي رابطه دارد. با تدوين پرسشنامه محقق ساخته و توزيع آن در ميان جامعه آماري مورد نظر و تجزيه و تحليل آن ها بااستفاده ازآزمون تحليل رگرسيون چندمتغيره،در نهايت نتايج به دست آمده نشان مي دهد تمام متغيرها با متغير سبک زندگي اسلامي رابطه مستقيم و معناداري دارند. و دراين بين متغير پايگاه اقتصادي-اجتماعي و پس از آن مصرف رسانه بيشترين تأثير را برروي سبک زندگي اسلامي گذاشته است. براين اساس مي توان تدابير وراهبردهايي را در جهت تقويت الگوهاي اسلامي- ايراني سبك زندگي در ميان شهروندان ترويج و ترغيب نمود.

متن کامل مقاله