عنوان
بررسي ظرفيت توسعه درون بافتي در محلات بافت قديمي شهرها (مورد : بجنورد)
نویسنده (گان)
پارسي پور,حسن;صرافي,مظفر
چکیده مقاله
طي دهه هاي اخير رشد سريع و بي قواره شهري يکي از مشکلات اصلي شهرها محسوب گشته، بطوريکه هم باعث مشکلات کمبود خدمات براي ساکنين و هم افزايش هزينه ها براي مديريت شهري شده است. براي مقابله با پديده خزش شهري و رشد بي قواره افقي و دستيابي به توسعه پايدار شهري، درون زا کردن توسعه و توسعه شهر در درون محدوده خدماتي موجود، يکي از راهکارها محسوب مي شود. بافت قديم شهرها که از فرسودگي رنج مي برد و ناپايداري محيط شهري در آنها مشهود است، داراي ظرفيت هايي براي حرکت بسمت توسعه درون بافتي در چارچوب توسعه پايدار مي باشد. محدوده مطالعاتي اين تحقيق که از نوع کاربردي بوده و با روش ترکيبي کمي و توصيفي- تحليلي انجام مي گردد، محله ساربان محله در بافت قديمي شهر بجنورد مي باشد. هدف اين مطالعه، ظرفيت سنجي اين محله براي توسعه درون بافتي است و مطالعات انجام شده و همچنين اطلاعات تکميل شده از پرسشنامه هاي تکميلي نشان مي دهد که اين محله از نظر کالبدي و اجتماعي داراي ظرفيت پذيرش جمعيت جديدي برابر جمعيت موجود و تامين سرانه خدمات استاندارد در قالب توسعه درون زا مي باشد اما از نظر اقتصادي مشکلاتي وجود دارد چرا که ساکنين، توان نوسازي بافت را نداشته و عملياتي کردن توسعه درون زا ، مساله ورود مديريت شهري در سرمايه گذاري با بخش خصوصي را مي طلبد.

متن کامل مقاله