عنوان
تحليل نظريات مخالف مفهوم شهر و شهرسازي اسلامي
نویسنده (گان)
موسوي نژاد,سيد عليرضا;سادات حسيني,سيد محمد
چکیده مقاله
دراين مقاله، نظريات محقّقاني که با برخي از ديدگاه هاي پيرامون شهر و شهرسازي اسلامي موافق نيستند، ذکر شده و به روش اسنادي - تحليلي، با توجه به آيات قرآن کريم، روايات معصومين(ع)، مستنداتي از تاريخ شهرسازي و همچنين نظريات ديگر صاحب نظران اين حوزه، به نقد و تحليل اظهارات آنها پرداخته شده، و اين نتيجه حاصل شد که برخلاف ادعاي آنان، اولاً شهرنشيني پيوند مستحکمي با فرهنگ اسلامي دارد، ثانياً شهر اسلامي تقليدي از ديگر شهرها نيست، بافت آن منظّم و قاعده مند است و مملؤ از تأسيسات خدمات عمومي است

متن کامل مقاله