عنوان
ارزيابي ظرفيت برد گردشگري در شهر مشهد
نویسنده (گان)
قلي زاده سرابي,شهرزاد;غفاري,الهام
چکیده مقاله
مقوله گردشگري در واقع پديده اي تقريبا نوظهور محسوب شده که آغاز آن به اوايل قرن نوزدهم باز مي گردد. تااواخر دهه 1970، گردشگري به عنوان فعاليتي طلايي و بدون دود (آلودگي) معرفي گرديد. از دهه 1980 پيامدهاي زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي نامطلوب گردشگري را مورد تأييد قرار دادند و در دهه 1990 در راستاي پارادايم توسعه پايدار، رويکرد سنتي گردشگري به چالش کشيده و با تأکيد بر پيامدهاي نامطلوب گردشگري، حرکت از گردشگري انبوه به سوي رويکرد توسعه پايدار گردشگري آغاز و در اين راستا از تکنيک ها و مدل هاي مختلفي از جمله ظرفيت برد يا ظرفيت تحمل توريسم (TCC) استفاده شد. در اين مقاله وضعيت گردشگري شهر مشهد و عناصر عرضه و مديريت تقاضاي گردشگري با تاکيد بر مفهوم ظرفيت پذيرش مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ظرفيت پذيرش گردشگري در شهر مشهد بدليل وجود امکانات، خدمات و زيرساخت¬هاي لازم گردشگري از سطح مناسبي برخوردار بوده و مطلوب است. نتايج نشان داد، شهر مشهد در مجموع 66.8 درصد از شاخص¬ها داراي وضعيت مطلوب و نسبتاً مطلوب (متوسط) بوده و تنها در 33.2 درصد از شاخص¬ها نظير تعادل آبي، بازيافت و دفن زباله، بهره¬وري از زيرساخت¬هاي گردشگري، سطوح اختصاص يافته به فضاهاي گردشگري، ناوگان حمل و نقل عمومي (مترو) و ... در ابعاد فيزيکي، اکولوژيکي، اجتماعي و اقتصادي داراي مشکل بوده و نيازمند به برنامه ريزي و توسعه مي¬باشد.

متن کامل مقاله