عنوان
بررسي تطبيقي وظايف و قوانين شهرداري‌ها در ايران با ساير کشورها درحوزه محيط زيست و خدمات شهري
نویسنده (گان)
برزگر,حامد;قنادزاده,محمد علي
چکیده مقاله
تحولات اخير در رشد و توسعه شهرنشيني و به تبع آن رشد و توسعه کالبدي شهرها مسائلي را در فضاي شهري به وجودآورده که نه تنها ساکنين آن، بلکه تمام محيط زيست در معرض عوارض ناشي از آن را مورد تهديد قرار داده است.در دنياي امروز تنها انسانها در پي آنند تا با تکيه بر اصول و قواعد، فضائي را ايجاد نمايند که بتوان در آن شرايط زندگي را بهبود بخشيد، جرياني که تنها در سايه برخورداري از قوانين و اطاعت از گزاره‌هاي منطقي که بر جوامع انساني به منظور قاعده مند کردن رفتار حاکم است، برقرار مي‌گردد. همين مسئله نيازمند شناخت و درک مجموعه ابزار‌هاي موجود و در دسترس براي دخالت و تحقق اهداف مورد نظر است. دراين ميان محيط زيست شهري مناسب از جمله فاکتورهاي تاثيرگذار در زندگي جمعي انسان است که به کارگيري ابزارهاي حقوقي در مناسب تر شدن آن بيشترين نقش را خواهد داشت. قوانين و مقررات محيط زيست شهري لازمه مديريت مطلوب شهري مي‌باشد.از جمله ضروري ترين و مهمترين ابزارهاي برنامه ريزي زيست محيطي که در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است در سطح مناطق شهري قوانين و مقررات متناسب و کارآمد مي‌باشد به طوريکه در حال حاضر يکي از چالش‌هاي ما در سطح شهرها از سه جنبه حقوقي، بستر سازي و اجرايي است. مقايسه و تطبيق قوانين محيط زيست شهرداري‌ها نشان دهنده الگوي مناسبي در کشور با سطح بين الملل مي‌باشد

متن کامل مقاله