عنوان
ارزيابي احساس هويت محله ‏‏اي در منطقه نه شهرداري مشهد
نویسنده (گان)
خاکپور,براتعلي;مافي,عزت الله ;اجزا شکوهي,محمد;محمودي,عطيه
چکیده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسي توسعه محله ‏اي از لحاظ معيار احساس هويت محله ‏اي در منطقه نه شهرداري مشهد و مقايسه محلات نواحي سه‏ گانه اين منطقه در اين معيار بوده و همچنين شناخت عناصر و شاخص ‏هاي هويت ‏ساز در محلات موفق مي‏ باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي مي‏ باشد و با توجه به ماهيت هدف‏گذاري و ابزارهاي دست ‏يابي به اين اهداف از روش تحقيق توصيفي و تحليلي استفاده شده و روش نمونه‏ گيري در اين پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بوده که با سطح خطاي 5 درصد حجم نمونه برابر بوده با 380 نفر بدست آمده وداده مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه در ميان 400 نفر از ساکنان محلات نواحي سه ‏گانه منطقه مورد مطالعه جمع‏ آوري شده است. براي مقايسه محلات بايکديگربا استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف بررسي گرديده است که داده‏ هاي بدست آمده نرمال بوده يا خير. نتايج اين تحقيق نشان مي‏‏دهد که احساس هويت محله ‏اي در کل منطقه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا قرار گرفته است.طبق نتايج اين تحقيق عناصروشاخص ‏هاي اجتماعي-فرهنگي، اقتصادي وکالبدي درسطح بافت محلات موفق هويت ‏ساز بوده مانند:وجود فرهنگسرا، زمين ‏ورزشي، هتل، بازار، سلسله مراتب دسترسي، کوچه ‏هاي ‏بن‏ بست،قديمي بودن محله و مدت اقامت ساکنين بر ميزان هويت محله ‏اي تاثيرگذار بوده و باعث شده است محلات نواحي سه‏ گانه منطقه 9 شهرداري مشهد از لحاظ معيار هويت محله ‏اي با يکديگر متفاوت باشد؛ طبق نتايج اين تحقيق بالاترين سطح از لحاظ معيار احساس هويت محله ‏اي به ترتيب نواحي دو، سه و يک مي‏باشد.

متن کامل مقاله