عنوان
کيفيت زندگي کاري خانه داران زن در مراکز اقامتي؛ يک مطالعه کيفي در شهر مشهد
نویسنده (گان)
اصغرپور ماسوله,احمدرضا;دياري,مرتضي;خدمتي بقمچ,فاطمه;برادران کاشاني,زهرا
چکیده مقاله
چکيده در اين تحقيق به روش کيفي و با استفاده از مصاحبه تفصيلي با هجده خانه دار زن در مراکز اقامتي شهر مشهد، سعي شده است وضعيت کيفيت زندگي کاري آنان تبيين شود. به اين منظور متون مصاحبه هاي انجام شده به روش نظريه زمينه اي مورد تحليل قرار گرفته و سپس ضمن انتخاب يک مقوله گزينشي، مدلي براي توضيح کيفيت زندگي کاري پايين آنان پيشنهاد شده است. نتايج اين تحقيق نشان داد که نبود يا کمبود، منابع مالي که از سوي مرد تامين مي شود، اين زنان را به سوي اشتغال سوق داده است، اما تحصيلات اندک، نداشتن مهارت و نبود سرمايه مالي مناسب موجب شده است شرايط دشوار انجام کار خانه داري را حتي بدون بيمه و اندک امنيت شغلي بپذيرند. احترام اجتماعي اندک و کمبود امنيت کاري موجب عامل مداخله گر کاهنده در کيفيت زندگي کاري اينان است. البته عموما اين زنان چاره اي جز ادامه کار بدني دشوار و آسيب زاي خود ندارند. تنها عامل مثبت در اين مدل، راهبرد يافتن معاني معنوي جايگزين است که به آنان کمک مي کند کار خود را خدمت به زايران حضرت رضا(ع) تفسير کنند و احساس شان معنوي داشته باشند.

متن کامل مقاله