عنوان
تاثير پياده مداري بر کاهش جرم با تاکيد بر رويکردCPTED(مطالعه موردي: ميدان عتيق اصفهان)
نویسنده (گان)
بهشتي,مريم;صنيعي آباده اي,فائزه;مريخي پور,مهسا
چکیده مقاله
چكيده مسير پياده تجليگاه حيات مدني شهر و محل رخداد فعاليت اجتماعي شهروندان مي¬باشد. ازاين¬رو طراحي درست و گسترش آن باعث غني¬تر شدن زندگي اجتماعي و فرهنگي مي¬شود. ازطرفي در فضاهاي شهري ازجمله پياده¬راه¬ها، عوامل اجتماعى مختلف باعث ايجاد محيطى مستعد جرم و ناهنجارى¬هاي رفتارى مي¬گردد. اين درحاليست که فاكتورهاى اجتماعى تنها عوامل تعيين كننده جرايم و ناهنجاري¬هاى اجتماعى نيستند، بلكه طراحي و كالبد فيزيكى فضا نيز نقش مهمى در توسعه و پيشگيرى از جرم دارد. بنابراين با توجه به نقش کالبد شهر بر امنيت محيط، بررسي تاثير پياده¬راه بر پيشگيري از جرم، موضوع بااهميتي است. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير پياده¬مداري در ميزان کاهش جرم درپياده¬راه¬ها مي باشد. براي نيل به اين هدف بر رويکردCPTED که به رابطه طراحي و امنيت محيطي مي¬پردازد تاکيد شده¬است. لذا درحد نياز به ارزيابى برخى از مفاهيم اساسى و اثرات اين رويکرد در كاهش جرايم پرداخته شده است. نمونه مورد نظر در اين پژوهشميدان عتيق اصفهان است. بر اين¬مبنا، تحت پرسشنامه¬اي ميزان رضايتمندي کاربران ميدان، نسبت به کاهش جرم در مقايسه با قبل از پياده مدار شدن آن سنجيده شد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي¬دهد که پياده¬مداري عاملي در جهت افزايش تعاملات اجتماعي و در¬نتيجه نظارت طبيعي در محيط شده¬است. بنابراين شاخص¬هاي يک فضاي شهري امن تقويت مي¬شود، امنيت محيطي افزايش مي¬يابد و درنهايت پياده¬راه عاملي براي کاهش وقوع جرائم مي¬گردد. در انتها نيز پيشنهاداتي درهمين راستا ارائه شد. روش تحقيق پژوهش حاضر تحليلي- توصيفي است كه در آن با توجه به موضوع، از روش تحقيق همبستگي استفاده شده¬است.

متن کامل مقاله