عنوان
بررسي شاخص¬هاي توسعه¬پايدار در برنامه¬ريزي حمل¬ونقل
نویسنده (گان)
اقامحمدي,ارزو;شمس,بابک;ضرغامي,سعيد;احدي,محمدرضا
چکیده مقاله
حمل¬ونقل جز لايفک زندگي بشري است همواره به اين موضوع و زيرساختهاي آن توجه شده است يکي از ستون¬هاي توسعه پايدار همين بخش حمل ونقل است در برنامه ريزي حمل ونقل سعي مي¬شود که با شاخص¬هاي توسعه پايدار سازگاري بيشتري داشته باشد. اين سازگاري هم زماني صورت مي¬گيرد که خدشه¬اي کمتر به محيط زيست و طبيعت وارد کند. حمل و نقل پايدار در ارتباط با سه بخش که شامل مسال اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است و حمل و نقل پايدار به دنبال رسيدن و ايجاد تعادل بين اين سه بخش است در اين پژوهش سعي بر اين است که تا حدودي بتوان حمل و نقل پايدار وشاخص-هاي پايداري حمل و نقل توضيح داده شود و ارتباطي که بين اين سه بخش وجود دارد بيان شود در انتها راهکارههاي جهت دستيابي به حمل و نقل پايدار ارايه مي¬شود. همچنين به راهکارها و اقدماتي در کشورها ديگر انجام شده است بيان مي¬شود.

متن کامل مقاله