عنوان
نگرشي تطبيقي بر قوانين تملک زمين توسط دولت و شهرداريها بر مبناي روش تحليل ذينفعان
نویسنده (گان)
رسولي,افشين;کاظميان,غلامرضا;ونکي,علي
چکیده مقاله
تحصيل اراضي يکي از فعاليتها و برنامه هاي جاري برخي دستگاههاي دولتي و شهرداري هااست. که بمنظور اجراي طرحهاي عمومي و عمراني انجام ميپذيرد. تملک اراضي بدين منظور،از پيچيده ترين فعاليتهاي حقوقي است، که حسب مورد در صورت عدم تراضي با مالک ، بنا به دلائلي از جمله اجبار مالک به فروش يک نوع عقد تحميلي محسوب مي گردد و موضوع تملک املاک اشخاص يکي از اسباب ايجاد مالکيت براي دولت است . که در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني در تشخيص جنبه هاي آن، مرجع صالح به رسيدگي ديوان عدالت اداري و يا محاکم عمومي دادگستري مي باشد. در اين مقاله، با توجه به اينکه از سويي با سير قانونگذاري در ايران، که قانونگذاران ما به کرات، اقدام به وضع قوانين جديد و جايگزيني آن‌ها با مقررات سابق در خصوص قوانين تملک براي طرح‌هاي عمومي مي نمايند، که همواره خالي از ايراد نيز نمي باشد و از سويي ديگر مالکين، که در وضعيت مشکل آفريني قرار مي گيرند، سبب شد که ابتدا مباني اين امر مورد بررسي قرار بگيرد. سپس ذينفعان نافع و متضرر قانون تملک زمين شناسايي شدند و کاستيهاي اين قوانين در دو دوره مختلف مورد بررسي قرار گرفت. و جهت بهبود وضعيت موجود پيشنهاداتي ارائه شد.

متن کامل مقاله