عنوان
مقايسه اثرات زيست محيطي حمل ونقل ريلي و جاده اي بر توسعه پايدار
نویسنده (گان)
رسولي,افشين;خزايي,محمد مهدي;باباخاني,سعيد
چکیده مقاله
از نيازهاي مهم براي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در فرايند توسعه پايدار، ايجاد سيستم حمل و نقل کامل ،منظم، گسترده، کارآمد و پيش گيرانه در وارد کردن ضربه به محيط زيست ميباشد. در ميان ابعاد توسعه پايدار، نقش عامل زيست محيطي، بنا به نداشتن منفعتهاي اقتصادي و سودا گرايانه، کمتر مورد توجه بوده است. همچنين علاوه بر عوامل طبيعي، عوامل انساني بيشترين سهم را در تخريب محيط زيست داراست. هدف در اين مقاله بررسي اثرات زيست محيطي دو نوع سيستم حمل و نقل ريلي و جاده اي مي باشد. که ميزان انتشارآنواع آلاينده ها توسط هرکدام از حمل ونقل جاده اي و ريلي، ميزان مصرف منابع فسيلي و مزايا و معايب هر کدام را بر اساس آخرين امار منشر شده براي سالهاي 86 تا 90 مشخص کرديم. و در نهايت سيستم حمل و نقل ريلي به دليل مصرف کمتر منابع و اثرات تخريبي کمتر بر محيط زيست و در نتيجه توسعه پايدار در مقايسه با حمل و نقل جاده اي، سيستم بهينه تري تشخيص داده شد. که براي اين امر گسترش زير ساخت هاي ريلي و آزاد سازي آن براي فعاليت هر چه بيشتر شرکت هاي خصوصي پيشنهاد گرديد.

متن کامل مقاله