عنوان
بررسي وضعيت فرهنگ سازماني فعالان فرهنگي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد بر اساس مدل دنيسون
نویسنده (گان)
رحماني,زين العابدين ;جهانگير فيض آبادي,مصطفي;افشاري چمن آباد,مريم;فروتن,مرضيه
چکیده مقاله
بررسي وضعيتِ فرهنگ سازماني، سازمان را قادر مي‌سازد، شكاف بينِ وضع موجودِ فرهنگ سازماني و وضع مطلوب آن را بهبود بخشد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسي وضعيت فرهنگ سازمانيِ فعالان فرهنگي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد است. بدين منظور، ازمدل دنيسون استفاده شده است. پژوهشِ حاضر، از نوع پژوهش‌هاي کاربردي، توصيفي و پيمايشي است؛ جامعه پژوهش، فعّالان فرهنگي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد؛ و نمونه پژوهش 339 نفر از اين جامعه بود كه به روش طبقه‌اي تصادفي انتخاب شده‌اند؛ ابزار اين پژوهش، پرسش‌نامه استاندارد دنيسون است که شامل 60 پرسش است.يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که بُعدِ «سازگاري» بيشترين، و بُعدِ «درگير‌شدن در کار» کمترين امتياز را به دست آورده‌اند؛ همچنين، در بين شاخص‌هاي دوازده‌گانه، شاخص «ارزش‌هاي بنيادي» که در بُعد سازگاري قرار دارد با امتياز 62.5% درحد بالايي قرارگرفته است؛ وشاخصي مانند «توسعه قابليت‌ها» که زير مجموعه بُعد درگير‌شدن در کار است، با امتياز 51.1% کمترين امتياز را به دست آورده، که نيازمند بهبود مي‌باشد؛ همچنين در اين پژوهش، امتيازات شاخص‌ها و ابعاد فرهنگ سازماني در بين فعالان فرهنگي بر اساس جنسيت و طرح مربوطه نيز مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه تحقيق، مؤيّدِ آن است که فرهنگ سازمانيِ سازمان، در سطح متوسطي قرار دارد، لذا براي تقويت و بهبود آن پيشنهادهاي مناسبي در چهار اولويت به ترتيب ذکر شده است.

متن کامل مقاله