عنوان
مقايسه تطبيقي اصول مکتب شهرسازي اصفهان با شهرسازي جديد
نویسنده (گان)
خزاعي نژاد,فروغ
چکیده مقاله
هدف اين پژوهش مطالعه و مقايسه اصول شهرسازي جديد با اصول شهرسازي مکتب اصفهان مي باشد.براي اين منظور ابتدا به مطالعه مکتب شهرسازي اصفهان و سپس شهرسازي جديد پرداختيم و اصول مورد تاکيد هر کدام را دسته بندي کرديم. آنگاه به مقايسه اين دو مکتب پرداختيم. مطالعه نشان مي دهدقرابت ميان اصول شهرسازي جديد و شهرسازي در مکتب ايراني اسلامي اصفهان بسيار بيشتر از تفاوت ميان اين دو روش شهرسازي؛ که هر کدام مبدا و مبنايي متفاوت دارند مي باشد و در مجموع اين دو جريان همسو مي باشند. تعارض و ناهمخواني اندک مشاهده شده نيز ناشي از عدم تطابق زماني جريان هاي مذکور مي باشد.اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي مي باشد و روش گردآوري داده هاي مورد نياز با توجه به ماهيت کار اسنادي و کتابخانه اي بوده است.

متن کامل مقاله