عنوان
نقش مديريت شهري در توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غيررسمي (نمونه موردي منطقه 19 شهرداري تهران)
نویسنده (گان)
حسيني,مهدي;قاسمي کفرودي,سجاد;عزيزي,اصغر
چکیده مقاله
مديريت شهري به بيان ساده بايد براي شهر برنامه‌ريزي نمايد. فعاليت‌هاي شهر را سازمان و سامان و بر نحوه انجام خدمات شهري نظارت نمايد و حتي براي انجام بهينه امور انگيزش لازم را در سازمان مديريت شهري و ساير سازمان‌ها و شهروندان ايجاد کند. هدف اين پژوهش ارزيابي نقش مديريت شهري در منطقه 19 شهر تهران در ارتباط با اقدامات توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غيررسمي است اين پژوهش در دو بخش توانمندسازي جمعيت سکونتگاه‌هاي غيررسمي از لحاظ اشتغال و در آمد و ارائه کمک هاي مالي اعم از اعطاي وام هاي بانکي و ديگر توانمندسازي بعد انساني- اجتماعي و فرهنگي است. روش اين پژوهش توصيفي – تحليلي و پيمايشي با بهره‌گيري از مطالعات ميداني از طريق مشاهده و مصاحبه با مسئولان و مديران شهري و مردم (نظرسنجي) صورت گرفته است. نتايج حاصله نشانگر آن است که به دليل بي‌توجهي سازمان شهري در چند سال اخير به سکونتگاه‌هاي غيررسمي منطقه 19 اين سکونتگاه‌ها گسترش‌يافته‌اند و مردم اين مناطق از عملکرد سازمان‌ها نارضايتي کامل دارند.

متن کامل مقاله