عنوان
سنجش ميزان رضايتمندي و تمايل به مشارکت شهروندان در اجراي پروژه هاي زير بنايي شهرداري(نمونه موردي شهرداري ايذه)
نویسنده (گان)
صفائي پور,مسعود;حسيني شه پريان,نبي الله;عباسي,زهرا
چکیده مقاله
شهر ايذه در استان خوزستان، درپهنه اي 2329/1کيلو متر مربع، در دشتي بيضي شکل در شمال شرقي استان خوزستان قرار دارد.اين منطقه در ۳۱ درجه و۵۰ دقيقه عرض شمالي و ۴۹ درجه و۵۲ دقيقه طول شرقي و ارتفاعي معادل ۷۶۰ متر واقع شده است همچنين اين شهرستان براساس سرشماري عموم و نفوس مسکن در سال 1390 جمعيتي معادل۲۰۳۶۲۱ هزار نفر است.که جمعيت شهرنشين آن به ۱۲۲۰۱۳هزار نفر مي رسد،در اين مقاله ميزان رضايت شهروندان و تمايل آنها به مشارکت از شهرداري با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته که نتايج اين تحقيق با استفاده از ويژگي هاي عمومي پاسخ گويان نتايج متفاوتي را نشان مي دهد و در کل ميزان رضايت شهروندان ايذه اي از شهرداري متوسط به پايين است.

متن کامل مقاله