عنوان
ارزيابي شاخص¬هاي استراتژي توسعه شهري CDS در شهر قزوين
نویسنده (گان)
باقرعطاران,مرضيه;حاتمي نژاد,حسين;نخستين,مريم
چکیده مقاله
طرح استراتژي توسعه شهر ي، رويكردي راهبردي است كه هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان و به خصوص كشورهاي درحال توسعه با استقبال مواجه شده است. (CDS)استراتژي توسعه شهر فرآيندي مشارکتي است که همه ذي-نفعان و بهره¬وران شهري از همه اجزاي جامعه را در برمي¬گيرد. در همين راستا پژوهش حاضر با هدف تحليل شاخصهاي استراتژي توسعه شهري در شهر قزوين به نگارش درآمده است تا بدين سوال پاسخ دهد که شهر قزوين از نظر شاخصهاي استراتژي توسعه شهري در وضعيت مطلوبي قرار دارد يا نه؟ و اينکه بين ذي نفعان شهري در رابطه با شاخصهاي استراتژي توسعه شهري تفاوت ديدگاه وجود دارد يا نه؟ در اين مقاله سعي شده وضعيت شاخصهاي مدلCDS (حكمروايي خوب، رقابتي بودن، بانكي بودن، قابل زندگي بودن( در شهر قزوين مورد بررسي قرار گيرد. براي دستيابي به اين هدف پرسشنامه اي به حجم نمونه اي برابر با 380 نفر از شهروندان و تعداد 50 نفر ازنخبگان و50 نفر از مسئولين سازمانهاي اداره كننده شهر قزوين تكميل شد. روش پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردي و از لحاظ روش، توصيفي تحليلي است .يافته هاي تحقيق نشان مي¬دهد كه ميانگين شاخصهاي اصلي مدل CDSدر شهر قزوين از ديدگاه شهروندان 2.76، مسئولين 2.74 و از نگاه نخبگان 2.54 مي¬باشد. نظر هر سه گروه از ميانگين نظري پرسشنامه¬ها(2.5) بيشتر است و تفاوت معناداري بين ديدگاه ذي¬نفعان شهري در رابطه با شاخصهاي استراتژي توسعه شهري وجود دارد. در مجموع مي¬توان گفت که شهر قزوين به لحاظ برخورداري از شاخص¬هاي مدل CDS)) وضعيت تقريبا خوبي را دارا مي¬باشد.

متن کامل مقاله