عنوان
تجسم هنر اسلامي در فرهنگ ايراني در راستاي هويت بخشي به شهر و فضاهاي شهري با تاکيد بر طراحي پروژه بوستان خورشيد
نویسنده (گان)
احمدي,مسعود
چکیده مقاله
در سال هاي اخير ، شهرها در اثر توسعه ي بدون برنامه و بي توجه به مولفه هاي کيفي و هويتي در شهر دچار سردرگمي و بيگانگي با گذشته و هويت خود شده اند. توجه به الگوها و شاخص هاي بومي و فرهنگي و جهان بيني مردم يکي از مهم ترين مولفه هاي تاثيرگذار بر هويت مند ساختن شهرها و تمايز آنها از يکديگر مي باشد. از اصلي ترين وظايف مديران و مسئولان شهري در تهيه برنامه ها و طرح هاي توسعه ي شهر بهره گيري از ارزش هاي اصيل فرهنگ ايراني ، روز آمد نمودن تجارب معماري و شهرسازي تمدن ايراني-اسلامي و بومي کردن آنها متناسب با بستر ، اقليم و ساير ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي در جهت شاخص سازي ، خودکفايي و هويت مند نمودن شهرها از يکديگر مي باشد. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش بررسي و تاثير بخشي کاربردي مولفه هاي هويت ساز در شهرسازي ايراني-اسلامي به عنوان مهم ترين نکته و مورد تاکيد از جانب مسولان و مديران شهري در طراحي شهرها و فضاهاي شهري مي باشد. بنابراين به منظور دستيابي به هدف فوق ضرورت آگاهي از موازين دين اسلام ،ويژگي هاي معماري و شهرسازي تمدن اصيل ايراني و روش هاي تجلي نمودن آن ها در محيط شهري به عنوان اهداف جزء تر و در گام بعدي قابل توجه مي باشد.

متن کامل مقاله