عنوان
اقتصاد مقاومتي در شهر اسلامي
نویسنده (گان)
علي نيا,محمدحسن
چکیده مقاله
در مطالب بيان شده ابتدا با تشريح مفاهيم و ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي ، اهميت آن را با توجه به سازگاري با فرهنگ اسلامي کشورمان و لزوم پياده سازي و تبديل آن به گفتمان عمومي در تک تک شهرهاي ايران اسلامي به عنوان راهبرد اقتصادي – فرهنگي بيان شده و بر نقش مردم و ايجاد رضايتمندي در آنان بر اساس مدل پيوند با مردم تشريح مي شود و گفته شده که در يک شهر اسلامي بر مبناي اقتصاد مقاومتي بايد شهروندان آن مشارکت جو ، رضايتمند و مرفه باشند.

متن کامل مقاله