عنوان
بررسي تطبيقي مکان گزيني مساجد محله اي در بافت قديم و جديد به منظور ارتقاء ساختار هويتي محلات (نمونه موردي مشهد
نویسنده (گان)
خدايي,جواد;خزاعي,مريم
چکیده مقاله
مساجد محله اي به عنوان فضايي عمومي با رويکرد هاي متعدد اجتماعي ،مذهبي، اقتصادي همواره نقشي کليدي در شکل گيري مراکز محلي در شهر هاي اسلامي دارا بوده اند. در حقيقت مساجد محله اي به همراه بازار،حمام و...به عنوان يکي از ارکان هويت بخش محلات محسوب مي شده اند.در روند مدرنيته شدن شهرهاي در دوره معاصر ،مساجد به عنوان عناصر هويت ساز در حاشيه قرار گرفته اند. بطوريکه نقش اساسي مساجد در محلات مسکوني دچار خدشه جدي شده است . اين تحقيق سعي بر آن دارد تا با مقايسه تطبيقي مکان گزيني مساجد محله اي در بافت قديم و جديد ميزان دستيابي محلات به ساختار هويتي به عنوان مکان سکونت را بررسي نمايد. به اين منظور شاخصهاي مکان گزيني مطلوبيت و سازگاري با رويکرد هويت بخشي مورد ارزيابي قرار گرفته است. روش تحقيق نيز توصيفي –تحليلي است که اطلاعات مورد نياز از دو شيوه کتابخانه اي و ميداني (پيمايش) جمع آوري ميشود . نتايج تحقيق ميزان اثر بخشي شاخص مطلوبيت و سازگاري را در بافت جديد و قديم نشان مي دهد.

متن کامل مقاله