عنوان
ساماندهي روشنايي و نورپردازي معابر جهت کاهش جرم و جنايت در محلات شهري
نویسنده (گان)
صداقتي,عاطفه
چکیده مقاله
چکيده در طراحي فضاهاي شهري مطلوب و ايده آل عناصر مهمي تأثير گذارند که نور از جمله عناصري است که در کيفيت فضا، خصوصا سيماي شبانه فضاهاي شهري بسيار مؤثر است. از طرفي بخش عمده اي از درک هويت شهر وابسته به نورپردازي و روشنايي فضاهاي شهري است که از طريق آن مي توان به خوانايي شهر کمک کرد، در شهر نماپردازي کرد، به ايمني فضاهاي شهر افزود، به شهر رنگ تعلق داد و در نهايت، شهري جذاب و قابل سکونت را براي شهروندان ايجاد کرد به عبارت ديگر مي توان بيان نمود که نورپردازي در راستاي دستيابي به اهداف مختلفي چون، خوانايي، ايمني، امنيت، سرزندگي و هويت مي باشد. از اين رو پرداختن به موضوع نورپردازي و روشنايي امري ضروري است. نورپردازي خيابان ها و معابر شهري نيز جزء اصلي تشکيل دهنده نورپردازي فضاهاي عمومي شهر مي باشد که تأثير بسزايي بر کل سيستم شهر دارند که لازم است مورد توجه طراحان قرار بگيرد. درمقاله حاضر با هدف بررسي و تحليل ارتباط بين نورپردازي و روشنايي با ميزان جرم و جنايت هاي شهري، با روش تحقيق توصيفي- تحليلي ابتدا به ادبيات موضوع پرداخته و سپس شاخص هاي تحليل امنيت در محيط هاي شهري مرتبط با آن ارائه مي شود. محله خاور در شهر بجنورد با توجه به موقعيت استراتژيک آن در شهر و همچنين وجود کاربري هاي تجاري در مقياس شهري در اين محله، به عنوان نمونه موردي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است، که پس از شناخت منابع روشنايي و نورپردازي آن و تحليل ميزان وقوع جرم و جنايت ها در نقاط مختلف محله، و تحليل ارتباط ميان اين دو مقوله، پيشنهاداتي جهت ساماندهي نورپردازي محله خاور جهت کاهش ميزان جرايم شهري در اين محله بيان شده است، که اين پيشنهادات مي تواند راه حل هاي مناسبي جهت نورپردازي مناسب محلات شهري مشهد با هدف کاهش جرايم در اين شهر باشد.

متن کامل مقاله