عنوان
ارزيابي کيفيت محيط بين محلات برخوردار و کمتر برخورداربا روش تلفيقي TOPSIS وآنتروپي)مطالعه مقايسه اي بين محلات فرامرز و نوده(منطقه 2 شهرداري مشهد)
نویسنده (گان)
بيوکي,جلال;ابراهيمي,عماد;حاصل طلب,محسن;مشکيني,ابوالفضل
چکیده مقاله
شروع انقلاب صنعتي و رشد افسار گسيخته شهرها، ، مسئله آلودگي¬هاي محيطي و به خطر افتادن سلامت انسان¬ها موجب گشته تا مشکلات عديده¬اي در جهت اداره شهرها در جهان بوجود آيد.يکي از مفاهيم شهر نشيني که در همين راستا اهميت پيدا مي کند مفهوم کيفيت محيط زندگي است. منظور از کيفيت زندگي شهري توجه به شاخص¬هاي اجتماعي، فرهنگي، محيطي و رواني در دو وجه عيني(کمي) و ذهني(کيفي) در روند برنامه¬ريزي کيفيت زندگي شهري است، با سنجش کيفيت محيط در بافت¬هاي حاشيه شهري ومقايسه آن با بافت هاي برخوردار مي¬توان بستر اصلاحات اساسي را در جهت ارتقاء کيفيت زندگي، توسعه عدالت اجتماعي و احساس رضايتمندي ساکنين، تا رساندن محيط شهر به سطح کيفيت زندگي مطلوب و در نهايت توسعه پايدار، فراهم ساخت. منطقة دوشهرداري مشهد با وسعتي معادل 32,436,309 متر مربع دومين منطقه شهري از نظر وسعت،و جمعيتي بالغ بر 480 هزار نفر را در خود جاي داده است که از نظر جمعيتي بزرگترين منطقه شهري مشهد مي-باشد.محلة نوده يکي از محلات اين منطقه بوده که داراي بافتي با هسته روستايي، ارگانيک، فرسوده و بسيار متراکم در شمال غربي جغرافيايي وحاشيه شهر مشهد مي باشد. از طرفي ديگر محله فرامرز اين منطقه جزء محلات برخوردار ومنظم از نظر بافت کالبدي مي باشد. براين اساس تحليل کيفيت زندگي محلات مورد مطالعه در اين پژوهش، به واسطه تفاوت هاي گسترده در ابعاد مختلف و قرار گيري در غالب يک منطقه شهري از ضرورت هاي اين پژوهش است. بدين منظور، با هدف شناخت و بررسي شاخص¬هاي کيفيت محيط شهري و سنجش وضعيت فعلي آن و در نهايت ارتقاء کيفيت محيط زندگي، پژوهش حاضر صورت گرفته است.در اين پژوهش ازروش رتبه بندي تاپسيس وآنتروپي شانون به صورت ترکيبي استفاده شد واطلاعات مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت نتايج حاکي از اختلافات گسترده دو محله در باب کيفيت محيط است در پايان نيز پيشنهادات وراهکارهاي پژوهش مطرح شده است.

متن کامل مقاله