عنوان
ارزيابي ترکيب و توزيع فضايي لکه‌هاي سبز شهر مشهد با استفاده از سنجه‌هاي سيماي‌سرزمين
نویسنده (گان)
حاتمي,مريم;ستوده,احد;مختاري,محمد حسين;کياني,بهمن
چکیده مقاله
توزيع نامناسب کاربرهاي شهري که يکي از عمده‌ترين مسائل در شهر‌ها به‌ويژه شهر‌هاي بزرگ است، مي‌تواند ناپايداري‌هاي محيط زيستي مثل آلودگي هوا را در شهر‌ها پديد ‌آورد. عملکرد واحد‌هاي طبيعي در داخل مناطق شهري بستگي به ترکيب و توزيع آن‌ها دارد. هدف اين پژوهش بررسي ترکيب و توزيع فضايي لکه‌هاي سبز شهر مشهد با استفاده از سنجه‌هاي سيماي سرزمين مي‌باشد. در اين پژوهش ابتدا نقشه پوشش اراضي شهر مشهد با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 8 مربوط به سال 2013 تهيه شد و سپس با استفاده از نرم افزار FRAGSTATS ترکيب و توزيع فضايي لکه هاي سبز شهر مشهد به کمک شش سنجه PLAND,PARA, GYRATE, ENN, PD,AREA مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در شهر مشهد، فضاهاي سبز موجود ازفراواني نسبي کافي برخوردار نيستند و شبکه موزاييک لکه‌هاي فضاي سبز شهري از وسعت لازم براي ارائه خدمات اکولوژيک به منظور بهبود کيفيت محيط زيست شهر مشهد برخوردار نيست، پيوستگي لکه‌هاي سبز اين شهر تقريبا خوب ارزيابي شد، همچنين بالا بودن سنجه PD نشان از خرد دانگي فضاي سبز در اين شهر داشت

متن کامل مقاله