عنوان
بررسي و تحليل تناسب کاربري اراضي شهري با شريانهاي ارتباطي نمونه موردي: بيمارستانهاي منطقه 2 کلانشهر تبريز
نویسنده (گان)
کمانداري ,محسن ;رضايي,محمد رضا;صفرپور,ميثم
چکیده مقاله
شهر به مثابه سيستمي است که تمامي اجزاي آن در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر عمل مي کنند و اگر به يکي از اجزاي شهر مشکلي وارد شود يا باري اضافه بر آن تحميل شود، اين مشکل در ساير اجزاي شهر نمايان مي گردد. مشکلات مربوط به حمل و نقل شهري از اهم مسائلي مي باشد که با افزايش جمعيت شهرها از سويي و تاثيرات مدرنيسم و تکنولوژي نوين بر شهرسازي سنتي از سويي ديگر، به صورت اجتناب ناپذير در شهرها بروز مي کند و اختلالاتي را در زندگي روزمره شهروندان ايجاد مي نمايد. طرح کاربري زمين بدون در نظر گرفتن جريان ترافيک بين کاربري هاي مختلف و بدون توجه به شبکه ارتباطي شهر عقلاني نيست ، زيرا که چنين بي توجهي باعث ايجاد حمل و نقل اضافي و طولاني شدن فاصله حمل و نقل هاي شهري مي گردد که شايد ريشه اصلي مشکلات دسترسي شهرهاي بي برنامه است. بنابراين براي حل ريشه اي مشکل دسترسي شهرها لازم است که جسم شهر با شبکه ارتباطي يک جا و بعنوان يک واحد مورد بررسي قرار گيرد و کاربري ها و راههاي ارتباطي شهري با ترتيبي عقلاني و منطقي در کنار يکديگر چيده شوند. هدف از اين مقاله بررسي و تحليل موقعيت قرارگيري بيمارستانهاي واقع درمنطقه 2 کلانشهر تبريز در رابطه با شريانهاي ارتباطي مي باشد. روش پژوهش توصيفي تحليلي، استفاده از GIS در رابطه با تحليل هاي مکاني است. به اين ترتيب که ابتدا نحوه پراکنش کاربري مورد نظر را در منطقه مربوطه و همچنين آکس معبر ورودي بيمارستان را مشخص مي کنيم و سپس در محيط Arc Map با ورود داده هاي مربوط به استانداردهاي شهرسازي،‌ پرسش و پاسخ هاي مربوطه انجام مي شود و بيمارستانهايي که خارج از استاندارد مکانيابي شده اند مشخص مي شود و بار ترافيکي تحميل شده به منطقه مربوطه از طريق تعيين ميزان مراجعه کنندگان مشخص مي گردد.

متن کامل مقاله