عنوان
تحليل تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان (رهيافت برنامه‌ريزي آرماني)
نویسنده (گان)
اکبري,نعمت الله;حسيني,سيده محبوبه
چکیده مقاله
پژوهش حاضر به دنبال به‌کارگيري الگوي برنامه‌ريزي آرماني جهت تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان است و ازنظر هدف کاربردي، ازنظر ماهيت و روش توصيفي_تحليلي و ازنظر نحوه گردآوري داده‌ها پيمايشي است و در آن از بودجه شهرداري طي سال‌هاي 1390 تا 1393 استفاده شده و اهداف مطرح در طرح استراتژي توسعه شهري(CDS) به‌عنوان اهداف مدل و رديف‌هاي اصلي مربوط به بودجه عمراني به‌عنوان متغيرهاي تصميم مطرح در الگو در نظر گرفته‌شده‌اند که در اين پژوهش به همه اهداف در مدل وزن يکسان داده شده و ضرايب فني براي متغيرهاي تصميم با استفاده از پرسشنامه به‌دست‌آمده‌اند. به‌طورکلي دودسته محدوديت در اين پژوهش در نظر گرفته‌شده‌اند که عبارت‌اند از:سه محدوديت آرماني و دو محدوديت سيستمي شامل قيد مثبت بودن متغيرها و برابر بودن مجموع متغيرهاي تصميم با کل بودجه در سال موردنظر. در پايان از نرم‌افزار لينگو جهت حل الگو استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده آن است که تخصيص بودجه شهرداري در جهت تحقق اهداف CDS بهينه نبوده است و براي تحقق هر چه بيشتر اين اهداف بايد جهت‌گيري تخصيص بودجه به سمت متغير تصميم اول که همان برنامه‌ريزي و توسعه شهري است باشد.

متن کامل مقاله