عنوان
سنجش توزيع فضائي ,ارزيابي و رتبه بندي ميزان برخوداري مناطق شهر مشهد از سرويس هاي بهداشتي عمومي ( با استفاده از مدلهاي ,TOPSIS , TDI SWOT)
نویسنده (گان)
عليزاده,دانا;حداد حسن آبادي,منيره;شورابي,رمضانعلي
چکیده مقاله
رشد سريع جمعيت و توسعه فيزکي نامتناسب در شهرهاي بزرگ، مشکلات پيچيده و حل ناشدني را به وجود آورده است (فاضل نيا و ديگران، 1389: 2). با توجه به اينکه دسترسي آسان و سريع شهروندان به امکانات و خدمات شهري يکي از مهم‌ترين وظايف مديريت شهري در هر شهري و با هر جمعيتي است، امروزه فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم نظيرکمبود سرويس‌هاي بهداشتي در سطح شهر دسترسي شهروندان به امکانات شهري را با مشکل مواجه کرده است. مطالعه انجام شده در کلانشهر مشهد نشان ميدهد که سرانه سرويس¬هاي بهداشتي متناسب با نياز جمعيت ساکن در مناطق مختلف آن نيست. همچنين توزيع فضايي مراکز موجود نيز به صورت عادلانه نبوده است و با نارسائي¬هايي مواجه مي¬باشد. در اين راستا پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي سعي بر آن کرده است تا با مطالعه، بررسي و اولويت بندي مناطق از لحاظ برخورداري سرويس¬هاي بهداشتي عمومي بر مبناي مدل هاي سطح بندي به نياز سنجي و امکانسنجي جهت احداث مستحدثات مذکور در مناطق بر اساس استانداردها و سرانه¬هاي موردنياز بپردازد. نتايج پژوهش نشاندهنده آن است که براساس وضعيت کمي و کيفي سرويس¬هاي بهداشتي در الويت بندي به ترتيب مناطق 8، 7 و 10 داراي بيشترين ميزان برخورداري هستند و مناطق 1، 9، 3 و 12 داراي کمترين ميزان برخورداري هستند. که با توجه شاخص هاي مورد استفاده جهت شناسايي مکان هاي بهينه همانند(ميزان گردشگر پذير بودن مناطق، کيفيت و کميت سرويس بهداشتي در مناطق، سرانه کاربري هاي فضاي سبز، مراکز آموزشي، مراکز بهداشتي و ...)، و ضريب اهميت هر کدام از مناطق با توجه شرايط وضع موجود آنها در ارتباط با شاخص هاي فوق الذکر، ميزان نياز و کمبود سرويس هاي بهداشتي در سطح مناطق شهر مشهد محاسبه شده است .

متن کامل مقاله