عنوان
نيازسنجي و مکانيابي آبخوري ها در کلانشهر مشهد (با بهره گيري از مدل Fuzzy AHP & )
نویسنده (گان)
حداد حسن آبادي,منيره;شورابي,رمضانعلي;عليزاده,دانا
چکیده مقاله
در حال حاضر، بيش از 50 درصد از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي مي¬کنند از سوي ديگر اين شهرها هر روز بزرگتر مي-شوند و به کلان شهرهاي بزرگي تبديل مي¬شوند، اين افزايش تقريبا به 10 برابر از سال1950 تا کنون رسيده است (United Nations, 2007). رشد و توسعه سريع شهرها موجب نگراني بسياري از دانشمندان و سياستگذاران در مورد اثرات بالفعل اين روند برکيفيت زندگي انسان، توزيع عادلانه امکانات و خدمات شده است (Dye, 2008). اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي، به نيازسنجي و مکانيابي آبخوري¬ها در کلانشهر مشهد مي پردازد. يافته هاي اين مقاله بيانگر آن است كه : - سرانه آبخوريها متناسب با نياز جمعيت ساکن در مناطق مختلف آن نيست. - توزيع فضايي آبخوريها به صورت عادلانه نبوده است و با نارسائي¬هايي مواجه مي¬باشد. - آبخوريهاي موجود از لحاظ مکاني متناسب با شاخص ها و معيارهاي مطلوب مکانيابي نبوده و موجباب بروز مشکلات فراواني را فراهم آورده است. نتايج اين پژوهش مي¬تواند نقش موثري در جهت ارتقاء سطح خدمت رساني مستحدثات مذکور به مردم داشته باشد تا با توجه به آن مديران و برنامه ريزان شهري به اتخاذ سياست مديريتي مطلوب جهت ارتقا کيفيت محيط شهري و رضايت شهروندان اقدام نمايند.

متن کامل مقاله