عنوان
نقش رويکرد توسعه¬ي حمل و نقل محور(TOD) در کاهش آلودگي¬هاي ناشي از ترافيک شهري
نویسنده (گان)
عبدي,محمدحامد;بهاري,مهدي
چکیده مقاله
پس از افزايش آلودگي¬هاي ناشي ازگسترش شهرها در دهه هاي اخير، الگوي توسعه پايدار شهري در سراسر جهان گسترده شد و رويکردهاي جديد شهرسازي با تاکيد بر تخفيف آلودگي¬هاي پديدآمده، مطرح شدند. توسعه حمل و نقل محور يکي از رويکردهاي اخير است که با تمرکز بر معيارهاي پايداري شهري همچون توسعه فشرده و متراکم، مختلط و پياده محور، ضرورت برنامه¬ريزي يکپارچه کاربري زمين و الگوي حمل و نقل را مورد توجه قرار مي¬دهد. اين پژوهش سعي دارد تا با روشي تحليلي- اسنادي نقش توسعه¬ي حمل و نفل محور را در کاهش آلودگي¬هاي ناشي از تراکم ترافيک در نواحي شهري شناسايي نموده و در راستاي اهداف اين رويکرد پيشنهاداتي را در جهت گسترش کاربرد اين رويکرد ارائه دهد. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن است که TOD در مسير دستيابي به اهداف توسعه¬ي پايدار شهري و در قالب جنبه¬هاي زيست¬محيطي آن مي تواند سهم بسزايي در کاهش ميزان سفر شهروندان با خودرو شخصي و همچنين کاهش آلودگي هوا و صوتي ناشي از حرکت وسايل نقليه شهري داشته باشد. بنابراين براي حصول اين اهداف لازم است تا بازنگري¬هاي اساسي در تهيه¬ي طرح¬هاي توسعه¬ي شهري، طرح¬هاي حمل و¬نقلي و سياست¬ها و اقدامات مربوطه صورت گيرد.

متن کامل مقاله