عنوان
ويژگيهاي ژئومورفولوژيک و ژئوتکنيک و تاثير آن در احداث ساختمانهاي بلند مرتبه (مطالعه موردي شهرسمنان)
نویسنده (گان)
کاشي,سعيد;ارغان,عباس
چکیده مقاله
ويژگيهاي ژئومورفولوژيک و ژئوتکنيک خاکها به عنوان بستر مطالعات در برنامه¬ريزي¬ها و پروژه¬هاي عمراني شهرها از اهميت زيادي برخوردار مي¬باشند با مطالعه ويژگيهاي ژئومورفولوژيک و ژئوتکنيک و آشنايي با اصول و فرآيندهاي آن مي توان از حيث گسترش شهرها و پروژه¬هاي عمراني گام هاي موثري برداشت و نيز نسبت به جلوگيري از خطرات ناشي از عدم رعايت شرايط محيطي اقدامات لازم به عمل آورد. ازديدگاه ژئومورفولوژي شهر سمنان برروي مخروط افکنه رود سمنان قرار گرفته است که بر اثر رسوب گذاري آبرفتها، رسوب¬هاي درشت دانه در بالاي مخروط افکنه و رسوب¬هاي ريزدانه در قاعده آن ته نشين شده اند. در حال حاضر، با گسترش شتابان و بي رويه همراه با ساخت و سازهاي عمدتاً بلند مرتبه که به سرعت در حال گسترش است، اين شبکه آبها مسدود شده و خطر سيل خيزي اين شهر را به شدت تهديد ميکند همجواري شهر با گسلها که عمدتاً گسل¬هاي بزرگ سراسري کشور و فعال مي باشند، موجب شده است تا شهر سمنان يکي از آسيب پذيرترين مناطق در مقابل زلزله باشد. آنچه به حساسيت مسئله مي افزايد، احداث ساختمانهاي بلند مرتبه، شبکه راههاي درون شهري و برون شهري، تاسيسات دفع فاضلاب و استقرار مراکز صنعتي و اقتصادي است. که در اين مقاله مورد بررسي قرارگرفته است.

متن کامل مقاله