عنوان
تحليل الگوي استقرار مکاني مراکز درماني در منطقه1شهرداري مشهد به منظور ساماندهي بهينه خدمات درماني
نویسنده (گان)
کوهي,معصومه;رحيمي,حسين;صابري فر,رستم
چکیده مقاله
موقعيت تاسيسات شهري بايد به نسبت سطح زميني که به نسبت کارکرد و برحسب موقعيت مکاني- محله، ناحيه شهري، منطقه شهري براي آنها در نظر گرفته شده، معين باشد. در حال حاضر منطقه1 شهرداري مشهد به علت تراکم بالاي کاربري درماني در مقياس شهر و فراشهر، با مشکلات ترافيکي و زيست محيطي ناشي از اين تراکم روبروست. لذا به نظر مي رسد، بررسي نحوه مکان گزيني مراکز درماني موجود با توجه به سرانه ها و معيارهاي مکان يابي، جهت دستيابي به راه حل هاي منطقي جهت کاهش مشکلات موجود، گامي موثر در برنامه ريزي آتي خواهد بود. بر اين اساس، اين مقاله، به بررسي وضعيت فعلي مراکز درماني اين منطقه، در سطوح خدمات رساني محله اي، ناحيه اي، منطقه اي و شهر با سرانه هاي پيشنهادي در طرح تفضيلي مي پردازد، همچنين، نحوه استقرار مکاني مراکز درماني ، با استفاده از نرم افزار Arc Gis، و مدل هاي تحليل مکاني Spatial analyis و چند ضلعي هاي تيسن Thiesen در سطوح خدماتي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. اين پژوهش، از نوع کاربردي و روش، توصيفي - تحليلي است. داده ها به صورت کتابخانه اي و ميداني از سازمان هاي مربوطه جمع آوري گرديده است. بر اساس نتايج پژوهش، سرانه درماني موجود در اکثر محلات، نواحي و منطقه، کمتر از سرانه پيشنهادي در طرح تفضيلي است. اين منطقه در سطح شهر، از سرانه بالاي درماني نسبت به کل شهر برخوردار مي باشد. همچنين توزيع و پراکنش اين کاربري در سطوح خدماتي نا متعادل و بدون توجه به شعاع دسترسي مناسب مراکز درماني صورت گرفته است. سطح و سرانه پايين درماني در سطوح محله، ناحيه و منطقه، ناشي از عدم تعادل در نظام عملکردي و خدمات رساني در اين منطقه است. سرانه بالاي درماني در سطح شهر، باعث افزايش سفرهاي درماني و شدت مشکلات ترافيکي و زيست محيطي در اين منطقه شده است.

متن کامل مقاله