عنوان
تبيين عملکرد مديران شهري در کاهش آسيب پذيري بافت کالبدي شهر در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بابل)
نویسنده (گان)
صادقلو,طاهره;نصرالهي,ناعمه
چکیده مقاله
زلزله از جمله سوانح طبيعي است كه بيشتر شهرهاي جهان با آن مواجه هستند. اين مسئله عموما با دخالت هاي نسنجيده انساني در محيط طبيعي از جمله ساخت و سازهاي بي رويه در حريم گسل، فقدان و يا بي توجهي به ضوابط و استانداردهاي ساخت و ساز تشديد مي شود. ضرورت كاهش آسيب پذيري شهرها در برابر زلزله، به عنوان يكي از اهداف اصلي برنامه ريزي كالبدي، برنامه ريزي شهري و طراحي شهري محسوب مي گردد که در اين ميان نقش مديران شهري را نمي توان در کاهش آسيب پذيري شهرها ناديده گرفت. در اين پژوهش عملکرد و اقدامات مديران شهري در کاهش آسيب پذيري بافت کالبدي شهر بر اساس چهار مولفه قانونگذاري، فرهنگسازي، برنامه ريزي و طراحي شهري و حمايت هاي زيرساختي مورد تحليل قرار گرفته است. نوع تحقيق با توجه به هدف مطالعه از نوع كاربردي و روش تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش را خبرگان يا همان مديران و مسئولان شهري بابل شامل 41 نفر تشکيل مي دهند. جمع آوري داده ها به کمک پرسشنامه صورت گرفته و به کمک نرم افراز SPSSو آزمون T تک نمونه اي به تحليل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه پرداخته شده است. نتايج بدست حاکي از آنست که ميانگين رتبه اقدامات مديران در هر چهار بعد قانونگذاري، فرهنگسازي، برنامه ريزي و طراحي شهري پايين تر از حد متوسط مي باشد. که در اين ميان وضعيت اقدامات آنان در مورد شاخص حمايت هاي زيرساختي نسبت به شاخص هاي ديگر بهتر بوده است؛ همچنين اقدامات مديران شهري در سه بعد قانونگذاري يعني تصميم گيري، نظارت و اجرا نيز مورد بررسي قرار گرفت که نتايج نشان مي دهد در زمينه تصميم گيري اقدامات موثرتري نسبت به دو مورد نظارت و اجرا صورت گرفته است که اين مساله کافي نمي¬باشد. به عبارتي تصميم گيري بدون ضمانت اجرايي و نظارتي فاقد تاثيرگذاري خواهد بود.

متن کامل مقاله