عنوان
شناسائي انواع بافت هاي شهري در شهر سبزوار
نویسنده (گان)
سلماني مقدم ,محمد ;سميعي ,داوود
چکیده مقاله
چکيده در حال حاضر شهرهاي ايران از مسئله عدم توجه به بافتهاي موجود شهري و تخريب بافتهاي قديمي و سنتي رنج مي برند روند تخريب بافتهاي قديمي شهرهاي ايران نگران کننده است و ساماندهي اين وضعيت ضرورت اساسي در راستاي حفظ هويت شهري خواهد بود .اولين گام در اين ارتباط شناخت انواع بافتهاي شهري و شكل دادن به توسعه شهر براساس حفظ بافتهاي موجود مي باشد . اين تحقيق به بررسي و شناسائي انواع بافت هاي شهري در شهر سبزوار پرداخته است و بر اساس شاخص هائي چون شکل و جانمايي، تراکم ، نسبت مساحت کاربري هاي غيرقابل تغيير به مساحت بلوک، نسبت ميان مساحت بزرگترين قطعه ي بلوک به مساحت ميانگين قطعات دربلوک اختلاف تعداد طبقات ميان بلند ترين ساختمان بلوک و ميانگين طبقات بلوک انواع بافت هاي شهري شهر سبزوار را تعيين نموده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد که با بررسي ساختار کالبدي شهر سبزوار ميتوان بافت هاي شهري شامل بافت قديمي ، بافت مياني، بافت جديد ، بافت پيراموني ، بافت اقماري و بافت نيمه روستائي را در اين شهر مشاهده نمود . آنچه حائز اهميت است توجه به حفظ هويت شهري با حفظ بافت قديمي و تاريخي شهر و تفاوت در نوع برنامه ريزي شهري در هر يک از بافت هاي موجود در شهر مي باشد نکته اي که مي بايست مد نظر مديران و برنامه ريزان شهري قرار داشته باشد .

متن کامل مقاله