عنوان
بررسي و ارزيابي جايگاه تبليغات در فضاهاي شهري
نویسنده (گان)
سلماني مقدم ,محمد ;جواديان ,حميد
چکیده مقاله
چکيده تبليغات شهري يکي از کارکردهاي مهم شهرهاي امروزي است که به دليل اثرات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود جايگاه خاصي را در شهرها بدست آورده است .تبليغات نقش کليدي در اداره شهر ، فرهنگ سازي و تغييرنگرش شهروندان دارد و بر اين اساس جايگاه ويژه اي در برنامه ريزي شهري براي آن قائل هستند .بررسي و تحليل جايگاه تبليغات شهري در مناطق شهري مي تواند كمك بسزائي به اثرگذاري بيشتر تبليغات در راستاي فرهنگ سازي شهري و ساماندهي فضاهاي شهري و برنامه ريزي مطلوبتر شهر بنمايد. شهر سبزوار همانند بسياري از شهرهاي ديگر ايران با فرصت تبليغات شهري مواجه است .بررسي و ارزيابي جايگاه تبليغات در اين شهر کمک خواهد کرد که با تحليل وضع موجود برنامه ريزي مناسبي براي ارتقا کيفي و کمي تبليغات شهري در اين شهر صورت گيرد . اين تحقيق به بررسي جايگاه تبليغات شهري در شهر سبزوار پرداخته است .روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي - تحليلي است و از روش کتابخانه اي واسنادي همراه با تکميل پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده و تجزيه وتحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss انجام گرديده است . نتايج تحقيق نشان ميدهد که وضع موجود تبليغات شهري در شهر سبزوار مطلوب نيست علاوه بر آن جايگاه تبليغات شهري در اين شهر نيز جايگاه مناسبي نمي باشد و از سوي ديگر تبليغات موجود در شهر نيز تاثير گذاري متوسطي بر شهروندان را نشان ميدهد .

متن کامل مقاله