عنوان
تحليلي بر توزيع مکاني فضاي سبز شهر مهريز
نویسنده (گان)
دستا,فرزانه;اسمعيل پور,نجما;ايرجي,سمانه
چکیده مقاله
اين مقاله به تحليل توزيع مکاني فضاي سبز سطح شهر مهريز مي‌پردازد. بدين منظور و در چارچوب روش تحقيق توصيفي- تحليلي و با استفاده از نرم‌افزارGIS، سنجش درجه توزيع متعادل با استفاده از ضرايب آنتروپي و جيني؛ تعيين الگوي پراکنش فضاي سبز از ضريب موران، نحوه تمرکز آنها با تكيه بر ضريب G عمومي و تكنيك‌هاي مربوط به خودهمبستگي فضايي بررسي شده‌است. بعلاوه، جهت تعيين نوع پراکندگي فضاي سبز از روش تحليل نزديکترين همسايگي استفاده شده است. داده‌ها به روش کتابخانه‌اي و با مراجعه به منابع و سازمان‌هاي ذيربط گردآوري شد. نتايج نشان داد: مقداري نابرابري و ناهماهنگي در توزيع فضاي سبز در سطح شهر مهريز وجود دارد و الگوي توزيع و تمرکز آنها از نوع تصادفي به سمت پراکنده با تمرکز بالا (نقطه داغ) است که بيانگر اين است که فضاهاي با دسترسي بالا در مجاور يکديگر متمرکز شده‌اند. در مجموع، نتايج تحقيق حاکي از نابرابري‌هاي اجتماعي و نبود عدالت در توزيع کاربري فضاي سبز در سطح شهر مهريز است.

متن کامل مقاله