عنوان
بررسي جايگاه شبکه موردي بين خودرويي (VANET) در شهر هوشمند
نویسنده (گان)
اصلاني,هدي;ابراهيم زاده,اسداله
چکیده مقاله
با توجه به نقش مهم فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، شهر هوشمند با هدف ارتقاي کارايي، به عنوان راه حلي براي مقابله با رشد پراکنده و غير هوشمند شهري مطرح گرديد. فناوري¬هاي هوشمند علي-الخصوص در حوزه ي حمل و نقل هوشمند به عنوان اساس زندگي نوين شهري، به ياري انسان آمدند. در اين راستا، تکنولوژي¬هاي ارتباطي بي سيم با بردهاي مختلف به منظور تبادل اطلاعات بين خودرو با خودرو و خودرو با تجهيزات حاشيه جاده، بکار گرفته مي شوند. شبکه هاي موردي هوشمند بين خودرويي نيز، به عنوان مبناي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند مطرح شده و با هدف تامين ايمني، آسايش و کاربري تجاري، به تبادل و انتشار داده¬هاي ضروري مي پردازد. برد کوتاه و سرعت زياد از قابليت¬هاي ذاتي شبکه هوشمند بوده و با دو مشکل انتشار وسيع و مشکل قطع ارتباط شبکه به چالش کشيده مي¬شود. با توجه به موارد يادشده، در اين مقاله به تبيين جايگاه و نقش حمل و نقل شهري و سيستم هاي موردي بين خودرويي و بررسي تلفيقي و بين رشته اي آن¬ها پرداخته مي¬شود.

متن کامل مقاله