عنوان
نقش طراحي شهري در افزايش احساس امنيت شهروندان
نویسنده (گان)
گوهري,صدرالدين
چکیده مقاله
در اين پژوهش ميزان احساس امنيت در ميان ساکنان بافت مسکوني اراضي کارخانه قند آبکوه مورد بررسي قرار گرفت و نقاطي که ساکنان در آن ها احساس عدم امنيت مي نمودند را از طريق پرسشنامه مشخص نموديم اين نقاط عبارت بودند از : - فضاي حاشيه باغ آستان قدس رضوي در حاشيه خيابان - فضاي مجاور کارخانه قند آبکوه - فضاي مجاور باغ آلو - خيابان شهيد ساجدي - حاشيه بلوار جانباز حد فاصل باغ آلو و کارخانه قند اين منطقه به علت قرار گرفتن در ميان چند قطعه درشت دانه و غير فعال مانند باغ آلو ، باغ آستانه قدس و کارخانه قند آبکوه دچار مشکلات بسياري شده است ، که احساس نا امني در اين يافت يکي از اين موارد است . محصور شدن اين سايت در ميان قطعات بزرگ موجب شده است تا اين منطقه مسکوني فاقد سرزندگي لازم باشد و اين موضوع در حاشيه هاي متصل به قطعات درشت دانه آن مشهود تر است . البته عوامل ديگري همچون عدم وجود مبلمان مناسب ، کمبود روشنايي در برخي نقاط ، عدم اختلاط منسب کاربري ها و ... از ديگر عوامل و مشکلات فضاي شهري مذکور مي باشد.

متن کامل مقاله