عنوان
بررسي راهکارهاي اساسي در پر بارکردن اوقات فراغت دانش آموزان زائر، شهرمشهدمقدس1393
نویسنده (گان)
تقي پور سهل آبادي,حبيب الله ;زين آبادي,حسن رضا
چکیده مقاله
مقاله حاضربا توجه به مشکلات اوقات فراغت دانش آموزان زائر در مشهد و بر اساس يافته هاي پژوهشي تحت عنوان راههاي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان زائر در شهر مشهد در دانشگاه فرهنگيان انجام شده است. جامعه ي آماري تعداد 900 نفرمربيان، معلمان، مديران و معاونان مدارس نواحي هفت گانه مشهد و مناطق تبادکان،طرقبه،شانديز،احمدآباد و کلات است،که به صورت تصادفي به تعداد 200 نفر در چهار گروه (معلمان50 نفر،مربيان 50 نفر،مديران 50نفرو معاونان50 نفر)انتخاب گرديد. روش انجام پژوهش توصيفي و پيمايشي است که بااستفاده از طرح مشورتي NOYE که ازالگوهاي هدف-آزاد در حوزه فعاليت پرورشي وعلوم تربيتي انتخاب وپس ازطرح مسئله پژوهش باگروه ها درباره ي مشکلات ومسائل اوقات فراغت دانش آموزان زائر، اين سؤال اصلي پژوهش مطرح شد که راه تقويت، غني سازي ومعنابخشي اوقات فراغت دانش آموزان زائر چيست؟ موضوع تحقيق درگروه ها بررسي وتعداد 4 مؤلفه اساسي ازطرف آن ها مطرح گرديد که به عنوان سوالات تحقيق بيان شد .براي پاسخ به سوالات از پرسشنامه که داراي 21 سوال بسته و يک سوال باز است به عنوان روش جمع آوري اطلاعات استفاده شد. اطلاعات حاصل از نمونه ها با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين ، فراواني و درصد ) و آمار استنباطي غير پارامتريک (آزمون کروسکال واليس)براي بررسي تفاوت نگرش ها تحليل گرديداز مجموع پاسخ هاي ارائه شده، وجود پايگاه هاي متمرکز خاص دانش آموزان زائر بيشترين فراواني، و طرح تشکيل پايگاه در مناطق حاشيه اي کمترين فراواني را داشته، فراواني والويت بقيه ي عوامل و اجزاء (21 مولفه پيشنهادي) در گزارش تحليل آماري ذکر شده که قابل تأمل است.در پايان پيشنهاداتي به مسئولان و متوليان ارائه، که اجرا آنها روند غني سازي برنامه هاي اوقات فراغت را تسهيل خواهد کرد.

متن کامل مقاله