عنوان
ارزيابي عملکرد اتوبوس¬هاي تندرو در شهر مشهد با تاکيد بر مولفه هاي توسعه پايدار
نویسنده (گان)
خوشاب,علي
چکیده مقاله
در اين مقاله به ارزيابي عملکرد اتوبوس¬هاي تندرو در قالب پرسشنامه پرداخته شده است. روش مورد مطالعه توصيفي- تحليلي و با استفاده از تکنيک¬هاي پرسشنامه، مشاهده انجام گرفته است اين مقاله درصدد است مهمترين مولفه¬ها و عامل¬هاي تاثيرگذار بر سامانه اتوبوس¬هاي تندرو را شناسايي و نقش اين عامل¬ها و مولفه¬ها را در آينده توسعه حمل ونقل عمومي با نگاه توسعه پايدار شناسايي کند. نتايج اين تحقيق که در قالب آزمون تحليل عاملي و رگرسون خطي انجام شد نشان ميدهد که 7 عامل بر توسعه حمل و نقل عمومي تاثير بيشتري داشته¬اند عوامل اساسي مستخرج شامل کارايي محيطي، امنيت رواني، سرعت، مطلوبيت زيست محيطي، مطلوبيت دسترسي، کيفيت فيزيکي اتوبوس و راهنماي مسير نامگذاري شداز ميان اين عوامل عامل کارايي قابليت بيشتري در پيش¬بيني توسعه پايدار اتوبوس¬هاي تندرو ايفا ميکند لازم است کمترين عامل تاثير گذار نيز عامل مطلوبيت زيست محيطي بوده است ميزان سطح معناداري تمام عامل¬ها معني دار است.

متن کامل مقاله