عنوان
امکان سنجي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي و مديريت شهري (مطالعه موردي:شهر سرايان)
نویسنده (گان)
محمدآبادي,جواد;مافي,عزت الله;کاويان پور,گلشن
چکیده مقاله
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات 1ICT به عنوان ضرورت دنياي کنوني مورد توجه مديران شهري قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجي استفاده از ICTدر شهرسرايان انجام شده است. روش جمع آوري اطلاعات کتابخانه¬اي، اسنادي و ميداني است. تجزيه و تحليل داده¬ها از آزمون¬هاي آماري T-Test تک نمونه¬اي و ضريب همبستگي پيرسون در محيط Spss انجام گرفت. يافته¬ها نشان مي¬دهد ميزان دسترسي افراد به امکانات ICT و ميزان رضايت‌مندي آن‌ها از خدمات سايت¬هاي فعال در سطح پايين مي‌باشد. اين در حالي است که افراد آمادگي پذيرش استفاده از مظاهر فناوري را دارند نتايج همبستگي پيرسون بيانگر اين است که هرچه ميزان رضايت‌مندي افراد از خدمات ICT توسط سازمان¬ها نيز بيشتر باشد، گرايش استفاده از اين خدمات بيشتر خواهد شد. همچنين بين سطح سواد اطلاعاتي و ميزان رضايتمندي افراد از خدمات¬رساني سايت¬هاي فعال شهر با ميزان استفاده از خدمات ICT جهت انجام امور رايج شهري رابطه معناداري برقرار است

متن کامل مقاله