عنوان
واکاوي نقش آرامگاه شاهچراغ در توسعه کالبدي شهر شيراز
نویسنده (گان)
کريم زاده,داود
چکیده مقاله
شهر محيطي براي تجلي هويت، ارزشهاي منبعث از اعتقادات، جهانبيني و فرهنگ ساکنين و پديد آورندگان خود است. فضاهاي مذهبي در ايران از ديرباز نقش مهمي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي وکالبدي ايفا نموده اند. لذا شهرها ي ايران به عنوان يکي از تمدنهاي کهن بشري، نقش بسيار فعالي در بلوغ شهرسازي اسلامي داشته اند. رويکرد اين مقاله بر تحليل عناصر کالبدي شهر اسلامي به ويژه شهر مزارها متمرکز مي باشد و سعي در بررسي نحوه توسعه کالبدي شهر، متاثر از اين عناصر و شکل گيري هويت اسلامي دارد. شهر شيراز به دليل وجود عناصر تاريخي و مذهبي نظير شاهچراغ، مساجد متعدد جزو شهرهاي اسلامي و زيارتي ايران قلمداد مي شود. لذا در اين مقاله به بررسي سير تحول کالبدي شهر شيراز متاثر از جهانبيني اسلامي و تبلور کالبدي آن يعني زيارتگاه شاهچراغ پرداخته شده است. نتيجه اي كه از بررسي هويتي اجزا و عناصر شهر شيراز از ابتداي شكل گيري تاكنون حاصل شد حاکي از اين واقعيت است که عناصر مذهبي و بويژه مزار شاهچراغ در زمره پايدارترين عناصر و نيز يکي از مهمترين عناصر تاثير گذار در ساخت کالبدي شهر قرار گرفته و از جايگاه هويتي پايداري برخوردار مي باشد. از سوي اين عناصر و فضاها در طي زمان هم كالبد خود را حفظ نموده اند و هم به فعاليت خود به عنوان مظاهر جهانبيني اسلامي – ايراني ادامه مي دهند.

متن کامل مقاله