عنوان
ساماندهي فضايي بافت فرسوده شهر بوشهر با استفاده از مدل swot
نویسنده (گان)
احمدي,بشير;روان دوست,مهدي;بيک محمدي,حسن
چکیده مقاله
پديده آشناي توسعه شهرنشيني و گسترش مهار ناپذير شهرها که در مقاطع مختلف تاريخي بروز کرده، پيامدهاي زيادي را براي شهرها در پي داشته است که در پي آن بافت هاي شهري بسياري از شهرها دچار چالش هاي اساسي شده است. سياست گذاري ها و برنامه ريزي جامع و پايدار براي بهسازي و نوسازي بافت هاي شهري بايد ضمن حفاظت از ميراث فرهنگي و توجه به سازگاري و انطباق آنها با ساختارهاي محيط زيست و ساختارهاي کالبدي و اجتماعي، موجب توسعه پايدار شهري شود. تلاش در جهت بهسازي و نوسازي بافت هاي شهري به ويژه در بخش مرکزي شهرها با نگرش راهبردي، يکپارچه و براساس فرآيند برنامه ريزي گام به گام و مديريت جامع نگر مبتني بر سرمايه هاي اجتماعي به نوبه خود موجب ساماندهي بافت و آمايش محله اي مي گردد. در اين پژوهش با استفاده ار مدل swot به تحليل و بررسي بافت فرسوده صلح آباد شهر بوشهر به عنوان يکي از مناطق مرکزي و مهم اين شهر پرداخته شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که اين محدوده از نقاط ضعف بالايي برخوردار است و در عين حال نيز از نقاط قوت و فرصت هاي بهينه اي جهت بهره گيري و رسيدن به حد مطلوب برخودار است.

متن کامل مقاله