عنوان
چالش‌ها و رويکردهاي مديريت شهري در برابر «گرافيتي» و تجربيات جهاني «برنامه مديريت گرافيتي» در شهرها (مورد پژوهش: مطالعه تطبيقي شهرهاي ملبورن، ليورپول و تهران)
نویسنده (گان)
حسيني دهاقاني,مهدي;نيکزاد وليکي,مصطفي;طاهرخاني,رضا
چکیده مقاله
گرافيتي يا نقاشي ديواري به آن دسته از ديوارنوشته‌ها يا نقاشي هايي گفته مي‌شود که روي در و ديوار شهرها و اماکن عمومي کشيده مي‌شود. بررسي و تحليل ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به اين پديده نشان مي‌دهد که گروهي آن را خرابکاري و غيرقانوني مي‌دانند و گروهي آن را جلوه‌اي از هنر مدرن و شورشي برعليه قدرت مدرن مي‌دانند. در واقع امروزه پذيرفته شده‌است که گرافيتي از هنرهاي محيطي شهري است. بنابراين سعي مي‌شود تا با غلبه بر جنبه‌هاي حقوقي و قانوني آن، جلوه‌هاي زيبايي آن در شهرها به نمايش گذاشته شود. در اين پژوهش، تجربه شهرهاي ملبورن و ليورپول در قالب «برنامه مديريت گرافيتي» آن ها تحليل و با وضعيت کنوني شهر تهران، مقايسه مي‌شود. با بررسي شهرهاي ليورپول و ملبورن مشخص شده است که اين شهرها با ايجاد قوانين و مقررات خاصي در جهت قانونمند کردن اين امر و جلوگيري و پيشگيري از گرافيتي هاي نامناسب و ناپسند و مجازات عوامل ايجاد کننده آن با همکاري سازمان هاي دخيل در امر مديريت شهري به مواجهه با اين امر پرداخته اند. در مقام مقايسه با شهر تهران، علي‌رغم آن‌که اين هنر در شهر تهران سابقه‌مند است، مشخص مي شود که شهر تهران فاقد يک برنامه مديريتي راهبردي و جامع در اين زمينه بوده که تنها با واگذاري وظايف اين حوزه به سازمان زيباسازي شهر تهران، جايي براي ارائه نظريات عموم و تقابل ديدگاه‌هاي عموم به عنوان راهي براي رسيدن به توافق نگذاشته است. در واقع، گرافيتي در برنامه‌هاي زيباسازي شهري اغلب ناديده گرفته مي‌شود و سعي مي‌شود شکل رسمي آن به صورت نقاشي ديواري و تحت نظر سازمان زيباسازي شهر تهران صورت گيرد. اين پژوهش ضمن بررسي و تحليل ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به پديده گرافيتي، تلاش دارد تا راهبردهاي متناسب در اين زمينه را پيشنهاد دهد.

متن کامل مقاله