عنوان
بررسي ميزان انطباق نابرابري‌هاي اجتماعي و فضايي نواحي هشت‌گانه شهر يزد
نویسنده (گان)
ايرجي,سمانه;سرائي,محمدحسين;دستا,فرزانه
چکیده مقاله
تحقيق حاضر به بررسي نابرابري‌هاي اجتماعي و فضايي موجود در مناطق و نواحي مختلف شهر يزد و چگونگي ارتباط آنها با يکديگر مي‌پردازد. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است و داده‌هاي لازم از طريق روش کتابخانه‌اي گردآوري شد. رتبه‌بندي مناطق و نواحي شهر يزد از لحاظ توسعه اجتماعي با استفاده از روش تاپسيس نشان داد که منطقه 3 و ناحيه 3-2 در رتبه اول و منطقه 2 و ناحيه 2-1 در رده آخر جاي گرفته‌اند. مقايسه ميانگين قيمت زمين در نواحي مختلف شهر يزد با استفاده از آزمون ANOVA بيانگر اين نکته است که ميان نواحي مختلف شهر از اين نظر تفاوت وجود دارد بطوريکه ناحيه 3-2 بالاترين ارزش و ناحيه 1-1 کمترين ارزش را به خود اختصاص داده‌اند. آزمون همبستگي بين ميزان توسعه اجتماعي نواحي و ارزش زمين در آنها که با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون انجام شد نشانگر رابطه معنادار و مثبت بين اين دو متغير مي‌باشد. لذا ما شاهد افزايش ارزش زمين به موازات افزايش توسعه‌يافتگي اجتماعي در نواحي مختلف شهر يزد و عدم وجود عدالت فضايي در اين شهر مي‌باشيم.

متن کامل مقاله