عنوان
بررسي نقش فاکتورهاي تاثير گذار بر يادگيري دانش آموزان در معماري مدارس اسلامي
نویسنده (گان)
قاسمي اشکفتکي,مرضيه;دهقان توران پشتي,عاطفه
چکیده مقاله
يادگيري بخش مرکزي زندگي هر فرد است، حتي زماني که به آن فکر نمي کند نيز اتفاق مي افتد و از آنجا که رفتار نيز در خلا رخ نمي دهد، لذا راه هاي گوناگون رفتار، مرتبط با محيط کالبدي است. از اين رو فضاهاي آموزشي به يک فضاي آموزشي مطلوب نيازمندند تا با ايجاد رضايت از فضاي آموزشي در دانش آموزان، راندمان يادگيري و رضايت تحصيلي آن ها را افزايش دهند. از مهم ترين عوامل موثر بر رضايت دانش آموزان از محيط آموزشي عوامل محيطي و عوامل روانشناختي محيط آموزشي هستند. در اين مقاله به منظور دست يابي به عوامل محيطي تاثيرگذار بر يادگيري دانش آموزان، معماري چند نمونه از مدارس اسلامي به عنوان نمونه هاي مطلوب مورد بررسي قرار گرفتند عواملي استخراج شدند و سپس پژوهشي به منظور بررسي تاثير اين عوامل بر رضايتمندي و يادگيري دانش¬آموزان با حجم نمونه 300 نفر در3 دبيرستان دخترانه و 3 دبيرستان پسرانه منطقه 6 تهران صورت گرفت. روش تحقيق پيمايشي است و داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه مي باشند و نوع استدلال، استدلال استقرايي است. آمار به دست آمده نشان مي دهد عوامل محيطي نظير نور، مبلمان، فضاي سبز، رنگ و... بر رضايت دانش آموزان از محيط تاثير گذاشته و در نتيجه ميزان يادگيري و سطح بازدهي دانش آموزان را افزايش مي دهند.

متن کامل مقاله