عنوان
ابعادتشکيل دهنده حس تعلق به مکان، با تأکيد بر عوامل کالبدي، اجتماعي و احساسي (ادراک و شناخت)
نویسنده (گان)
سياوش پور,بهرام;شادلو جهرمي,مجتبي;مولايي رامشه,زهره
چکیده مقاله
حس تعلق به مکان را مي توان رابطه اي عاطفي و پر معنا بين شخص و مکان توصيف کرد، پيوندي احساسي که مردم آن مکان را به عنوان قرارگاهي براي بازگشت بدان ارزشمند بدانند. در حقيقت احساس تعلق به مکان شاخصي است که از طريق آن مي توان ميزان متمايز بودن آن مکان را براي مردم، نسبت به ديگر مکان ها سنجيد. مسلم است که اين تمايزات حاصل جميعي از عوامل مادي و معنوي شامل محيط محيط کالبدي و معماري، محيط اجتماعي و نوع فعاليت ها، سطح فرهنگ و تاريخ، ابعاد شخصي و روانشناسانه (ادراک، شناخت و احساس) مي باشد. لذا با در نظر گيري تمام ابعاد تشکيل دهنده حس تعلق، مي توان به يک دسته بندي کلي تر شامل عوامل درون فردي و برون فردي دست يافت. در تحقيق حاضر، ابعاد شخصي (فرد) تشکيل دهنده حس تعلق که شامل عامل ادراک، شناخت و احساس است را عاملي درون فردي دانسته، و ابعاد محيط کالبدي و اجتماع (ديگران) را از عوامل برون فردي تأثير گذار بر حس تعلق مي دانيم و در آخر با بسط دادن هريک، ميزان و چگونگي هريک از اين عوامل را بر شکل گيري حس تعلق به مکان را تبيين مي کنيم.

متن کامل مقاله