عنوان
آلودگي هوا و چالش هاي مديريت شهري در کلانشهرها(مورد: کلانشهر مشهد)
نویسنده (گان)
رستگار,موسي;کاظمي,خليل الله;شاکري روش,مجتبي;صيادي,سينا
چکیده مقاله
امروزه آلودگي هوا از مسائل عمدة شهرهاي بزرگ جهان محسوب مي شود و به يكي از چالش هاي اصلي مديريتي در كشور ايران تبديل شده است. کلانشهر مشهد در سال هاي اخير با افزايش جمعيت، حجم بالاي زاير و افزايش تعداد خودروها در سطح شهر مواجه بوده است و اين روند وضعيت آلودگي هواي شهر مشهد را تشديد نموده است. مقاله حاضر وضعيت آلودگي هواي شهر مشهد در پنج ماه نخست سال 1393 مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهد. روش تحقيق توصيفي- تحليلي و نوع تحقيق کاربردي مي باشد. داده هاي اين پژوهش از تعداد 10 ايستگاه فعال سنجش کيفيت هوا در نقاط مختلف شهر جمع آوري و سپس تجزيه و تحليل گرديده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که که ايستگاه تقي¬آباد و ايستگاه خيام به ترتيب بيشترين ميزان آلودگي در سطح شهر مشهد ثبت نموده است. لازم به ذکر است که که اين ايستگاه ها در محدوده مرکزي شهر و در مسير بالاترين رفت و آمد شهري قرار دارند. همچنين ايستگاه صدف و ايستگاه ويلا کمترين آلودگي هوا را در محدوده غربي شهرمشهد ثبت نموده است. بررسي ها نشان مي دهد که در تمامي ماه ها به غير از تير ماه، بيشترين ميزان آلودگي در نواحي مرکزي شهر مشهد قرار دارد. علت اين امر را مي توان در ميزان تردد خودروها در مناطق مرکزي و ترافيک دنبال کرد و در تير ماه به علت وزش بادهاي شرقي همراه با گرد و خاک سبب انتقال نواحي آلوده به مناطق شرقي شهر مشهد شده است.

متن کامل مقاله