عنوان
ارتقاي فرهنگ محيط زيستي دانش‌آموزان با طرح هميار پاكيار
نویسنده (گان)
طيبي ابوالحسني,سيداميرحسين;يوسفي,منصوره
چکیده مقاله
توجه به اهميت طبيعت و پاكداشت آن براي آيندگان بر كسي پوشيده نيست. خوشبختانه در سال‌هاي اخير، اقدامات بسيارخوبي در زمينه فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي در جهان و از جمله كشور ما صورت گرفته است، اما كافي به نظر نمي‌رسد. در اين ميان، مدرسه موقعيت اجتماعي خاصي است كه آموزش و رشد شخصيت كودكان امروز كه جامعه‌ساز فردا هستند، روش‌هاي صحيح آموزشي، فضاي فيزيكي مطلوب و محيط مساعد رواني در آن پايه‌گذاري و اداره مي‌شود. يكي از مهم‌ترين، اساسي‌ترين و تاثيرگذارترين مسايل بهداشتي مدرسه، رعايت بهداشت محيط در مدرسه است، لذا ارتقاي فرهنگ محيط زيست دانش‌آموزان هدف اصلي اين طرح مي‌باشد. در اين طرح، با هدف ارتقاي فرهنگ محيط زيست، سلسله برنامه‌هايي براي آموزش و اجراي هر چه بهتر فرهنگ محيط زيست (بويژه تفكيك پسماندها) ارائه شده كه حاصل كار ميداني و اجرايي حدود 4 ماه همراه با كارشناسان سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد و مدارس همكار در طرح مي‌باشد. اين طرح با تدوين برنامه‌هاي اصولي و طبقه‌بندي شده هماهنگ براي سطوح مختلف مدارس در اين حوزه، طرحي نسبتا جامع و كامل در حوزه خود مي‌باشد.

متن کامل مقاله