عنوان
منظر شهري
نویسنده (گان)
صادقي,عطيه;عبداللهي,ساره;چرخ زرين,مرتضي;يوسفي,علي
چکیده مقاله
چكيده منظر شهري از مهم ترين مباحث و مسائل شهري است که مورد توجه معماران، طراحان و روانشناسان محيط و جامعه شناسان قرار گرفته است. امروزه در جهان توسعه يافته، شهرها به صورت شركت هاي رقيب عمل مي كنند كه تلاش دارند سهم بيشتري از بازار سرمايه، استعدادهاي برجسته و توجه جهاني را به خود اختصاص دهند. بدين ترتيب براي تدارك منظرهاي شهري خوب و برجسته با يكديگر رقابت مي كنند. بنابراين منظر شهري جدا از نقش آن به عنوان لايه اي در شكل گيري فرم شهري، به عنوان ابزاري در خدمت دولت ها و حكومت ها قرار دارد تا توان جذب گردشگران و سرمايه هاي جهاني را افزايش دهد. بنابراين شهرهاي برخوردار از محيط بصري مطلوب قادرند با افزايش تجربه زيباشناختي شهروندان، موجبات ارتقاي تصوير ذهني جامعه از خويش و تقويت غرور مدني آنان را فراهم سازند. ولي متأسفانه شناخت ماهيت منظر شهري، با نوعي سطحي نگري در تعاريف علمي مواجه شده است. خطر جدي اين است كه در مدت كوتاه شناخت آن در ايران، به دليل تعاريف شخصي و سليقه اي، تا حد يك مفهوم خرد و كوچك تقليل يابد. لزوم تبيين مفهوم منظر شهري در هر حوزه تخصصي مطرح است و توجه به اين موضوع بويژه در ايران، به دليل توسعه سريع حوزه هاي تخصصي و رشته هاي نوين اهميت بيشتري دارد بر اين اساس اهداف تحقيق حاضر عبارت است از: ارايه ي تعريفي از منظر شهري، ابعاد آن و ارايه ي عوامل موثر بر منظر شهري.

متن کامل مقاله