عنوان
بررسي و تحليل نقش مديريت شهري در نابرابري¬هاي فضايي توزيع خدمات (مورد مطالعه: منطقه شش شهرداري تهران)
نویسنده (گان)
تابعي,نادر;موحد,علي;نورايي,عيسي;منفرد,فردين
چکیده مقاله
فضا بعد اساسي و بنيادي در جامعه انساني است و عدالت اجتماعي در فضا جاري مي¬شود. بنابراين عدالت فضايي نمود عيني عدالت اجتماعي است. اگر بخواهيم پديده¬هاي فضاي جغرافيايي را عميقاٌ مطالعه کنيم. لازم است عوامل و سازمانهاي تصميم گيرنده¬اي را که اين پديده¬هاي فضايي را سامان داده¬اند بشناسيم. هدف اين مقاله بررسي و تحليل عدالت فضايي در توزيع خدمات منطقه شش شهرداري تهران است. روش تحقيق از نوع توصيفي¬ـ تحليلي است. به منظور تحليل رابطه مديريت شهري و نابرابري¬هاي فضايي موجود و نحوه عملکرد مديريت شهري در توزيع فضايي خدمات تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمونهاي رگرسيون گام به گام و واريانس يک¬راهه در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد که توزيع خدمات به طور محسوس اما نه چندان شديد تابع درآمدهاي اقتصادي خانوارهاي محلات مورد بررسي است. به گونه¬اي که درآمد خانوار به تنهايي حدود 10.6 درصد نحوه توزيع خدمات را تعيين مي¬کند. نتايج واريانس يک طرفه نيز نشان دهنده عملکرد متفاوت مديريت شهري در توزيع خدمات بين محلات منطقه 6 شهرداري تهران است. به گونه¬اي که محلات ايرانشهر و عباس¬آباد بيشترين رضايت و محله قزل قلعه کمترين رضايت را از عملکرد مديريت شهري در توزيع خدمات داشتند.

متن کامل مقاله