عنوان
طراحي مكان¬يابي بهينه احداث ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تئوري بازي¬ها
نویسنده (گان)
برادران,محمدمهدي;حصاري,محمدرضا;مظلومي,محمدرضا
چکیده مقاله
با توجه به گستردگي فيزيکي و کالبدي شهرها و افزايش خطرات مترقبه و غير مترقبه ، پرداختن به کاربري هاي امدادرساني اورژانسي نظير ايستگاهها آتش نشاني در شهرها ضروري به نظر مي رسد و در ارتباط با اين مسئله مسيريابي بين ايستگاههاي آتش نشاني به محل هاي وقوع حوادث و نقاط تقاضا از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد . مدل ارائه شده در تحقيق حاضر، مدل بازي ورونويي است که امکان طراحي مکان¬يابي را ممکن مي¬سازد. يکي از مهم¬ترين معيارهاي ارزيابي مکان¬يابي تسهيلات، نزديک¬بودن محل تسهيلات به مشتريان مي¬باشد. اين مدل با شناسايي کليه مسائل داخلي و خارجي سيستم که با مکان¬يابي تسهيلات، ارتباط متقابل دارند، معيارهاي گذشته ارزيابي مکان¬يابي را اصلاح و براي شرايط عملي قابل استفاده مي¬نمايد؛ همچنين در اين مقاله نشان داده شده است که استفاده از نظريه بازي¬ها در شرايط تصميم¬گيري گروهي مي¬تواند ابزار مناسبي براي دستيابي به طرح¬هاي مکان¬يابي و سيستم حداقل فاصله باشد که تعادل مناسبي بين هزينه¬هاي احداث وبهره¬برداري از تسهيلات و درآمد حاصل از پوشش حداکثري تقاضا را ايجاد مي¬کنند.

متن کامل مقاله