عنوان
مطالعه مروري مقالات مديريت يکپارچه شهري
نویسنده (گان)
رمضاني فرخد,احمد
چکیده مقاله
چکيده: هدف اصلي مقاله حاضر، مطالعه مروري و تطبيقي 20 مقاله (12 مقاله فارسي و 8 مقاله انگليسي) پيرامون مسئله مديريت يک يکپارچه شهري، مي باشد. نتايج مطالعه مروري که با بهره¬گيري از روش تماتيک مورد بررسي قرار گرفته، نشان داد که «تحقق مديريت يکپارچه شهري» مي¬تواند هسته مفهومي مقالات مختلف را تشکيل دهد که 12 مقوله محوري (واحدهاي محتوايي) آن را پشتيباني مي¬کنند. نتايج مقايسه تطبيقي نيز مشخص ساخت که که تفاوت شايان توجهي از نظر قدمت تحقيقي، رويکرد غالب (پژوهش¬هاي داخلي رويکرد مديريتي سيستمي و خارجي تمرکز بر توسعه پايدار)، ابعاد مورد تاکيد ( آثار داخلي بر بعد ساختاري و کالبدي شهر و آثار خارجي بيشتر بر بعد زيست محيطي و حفظ منابع)، راه¬کارهاي عمده پيشنهادي (مطالعات داخلي متمرکز بر قدرت مديريتي در شهرداري، تقويت نهادهاي مشارکتي محلي)، و تغيير قوانين و مقرارت؛ (مطالعات خارجي بيشتر متوجه تمرکز بر مديريت منابع طبيعي و بهره¬برداري پايدار از محيط زيست) در اين دو نو ع مديريت يکپارچه شهري وجود دارد.

متن کامل مقاله